Koolstofdioxide (CO2)

Home | Koolstofdioxide (CO2)

Dijksma Koudetechniek levert koelinstallaties met het natuurlijke koudemiddel CO2 (koolstofdioxide). Het is belangrijk dat u als (toekomstig) eindgebruiker en verantwoordelijke voor het systeem de eigenschappen en gevaren van uw installatie kent. U dient veiligheidsmaatregelen te treffen en uw medewerkers en bezoekers goed te informeren.

Begin tijdig met het in orde maken van vergunningen, instructie- en veiligheidsdocumenten. Tref de juiste voorzorgsmaatregelen zodat u de veiligheid van uw installatie, uw medewerkers en bezoekers waarborgt. Bij in gebruikstelling zal u de toetsing van een keuringsinstantie dan ook goed doorstaan.

Om u te helpen, hebben we een aantal aandachtspunten op het gebied van veiligheid samengevat. Dit is géén volledig of juridisch document, maar een instructie voor dagelijks gebruik.

 

Eigenschappen van CO2

CO2 is een geurloos gas, zwaarder dan lucht. Het ‘valt’ dus naar beneden en vormt een deken van verstikkend gas die boven de grond zweeft. Let dus goed op bij kelders, kruipruimtes, tussenplafonds en dergelijke: deze vullen zich met CO2 waardoor zuurstof verdrongen wordt.

In een omgeving met veel CO2 is de luchtkwaliteit slecht voor het lichaam. Door de werking van de hersenen ontstaat er een snellere ademhaling. Hierdoor wordt er nog meer ‘slechte’ lucht ingeademd. Verlaat zo snel mogelijk de ruimte!

Bij langere blootstelling aan hoge concentraties CO2 kan duizeligheid, hoofdpijn en/of misselijkheid optreden. Dit zijn signalen die aangeven dat er iets mis is. De installatie staat onder hoge druk. In het geval van een lek kan er zowel gas als droogijs vrijkomen. Hier schuilt het gevaar voor bevriezingsverschijnselen op het lichaam.

CO2 is niet ontvlambaar. Een brand in of bij installatie kan wel gevaarlijk zijn, omdat er koelmiddel vrij kan komen als de installatie beschadigd raakt. Ook is er een drukvat aanwezig, dat in een heel slecht scenario zou kunnen exploderen. Om dit te voorkomen, is er een veerveiligheid aangebracht, die periodiek gecontroleerd en onderhouden moet worden (norm EN 378).

Aandachtspunten op het gebied van veiligheid: 

Algemeen

 • CO2 is geurloos, waardoor het moeilijk is om zonder hulpmiddelen te merken of het veilig is.
 • CO2 is een verstikkend gas, wees goed op de hoogte van de eigenschappen en hoe te handelen bij calamiteiten.
 • De installatie staat onder zeer hoge druk. De detectieapparatuur van de installatie geeft aan of er een gevaar is. Let daarom altijd goed op de signalen, verlaat de omgeving van de installatie en volg de veiligheidsinstructies op.

Signalering en detectie

 • De detectie van de installatie geeft een flitslamp-alarm bij 5000 ppm. De afzuiging wordt dan ingeschakeld.
 • Bij 27000 ppm wordt de installatie uitgeschakeld en gaat er een akoestisch alarm af. Wanneer dit gebeurt moet iedereen de ruimte zo spoedig mogelijk verlaten.
 • De installatie heeft een lampentoren. Zorg ervoor dat u de betekenis van de lampen kent en duidelijk communiceert naar bezoekers en medewerkers.

Noodstopsysteem

 • Een noodstop kan handmatig worden bediend door middel van de rode knoppen bij vluchtdeuren en op de schakelkast.
 • De noodstop wordt automatisch ingeschakeld door de detectie van de installatie, bij een hoge concentratie CO2.
 • Controleer bij het bedienen van een noodstop of;
  – akoestische en optische alarmeringen worden ingeschakeld
  – de noodventilatie van de machinekamer aan gaat
  – eventuele noodafsluiters worden afgesloten
 • De noodstop wordt alleen gereset door bevoegd personeel.

Instructies van bezoekers en medewerkers

 • Bedienend personeel (operators) van de installatie moeten voldoende zijn geïnformeerd en opgeleid.
 • Niet-opgeleid (competent) personeel heeft een verbod op toegang van de machinekamer en container.
 • De machinekamer is verboden toegang voor onbevoegden.
 • De overige ruimtes (koelcellen en verwerkingsruimtes) zijn alleen voor mensen toegankelijk die geïnstrueerd zijn over:- vluchtwegen
  – vluchtplan, verzamelplaats
  – hoe de signalering werkt
  – wat ze moeten doen als de signaleringen afgaan of wanneer ze zelf CO2 signaleren
 • Het wordt aanbevolen om dagelijks een inspectieronde te doen. Zorg er voor dat u de geluiden van de installatie leert kennen, zodat u eventuele problemen vroegtijdig signaleert.
 • Houd de toegangsdeuren van de container of machinekamer altijd op slot.
 • Instructies en maatregelen bij calamiteiten horen jaarlijks te worden geoefend.
 • Denk bij bezoekers niet alleen aan eigen medewerkers, maar denk ook aan schilders, dakdekkers en andere derden die voor u werken.
 • Indien uw installatie valt onder de categorie ‘groter dan 3.000 kg koelmiddel’, dan moet er een automatisch doormeldsysteem zijn met automatische afsluiters. Dit hoort bekend te zijn bij bedrijfshulpverleners en uiteraard de personen die op de lijst staan in het doormeldsysteem. Zij moeten weten hoe te handelen in geval van melding / alarm.
 • In de NPR 7601 zijn alle maatregelen en risico’s goed beschreven, neem hier notie van en wees zorgvuldig in de uitvoering.

   Voor volledige regelgeving met gedetailleerde informatie verwijzen we naar de richtlijn NPR 7601.

     Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

     Vult u dan het offerteformulier in,
     dan nemen wij spoedig contact met u op.